shq eng srb
gradient

Konsumatorët ekzistues

KESCO përkushtohet për t’ju përmbushur çdo nevojë tuajën për energji elektrike

Banner image

Si konsumator ekzistues, ju mund të keni kërkesa të ndryshme dhe ne punojmë vazhdimisht që të ju ofrojmë zgjidhjet sa më të mira e më të përshtatshme për ju. Për të parashtruar lloje të ndryshme të kërkesave në KESCO, ndiqni hapat e mëposhtëm:

  1.  Paraqituni në sportelet e Shërbimit për Konsumatorë. Ju mund të plotësoni paraprakisht formën e kërkesës dhe ta sillni atë të plotësuar.
  2.  Vendosni shenjën kliko në katror për të specifikuar llojin e kërkesës/ankesës, siç përshkruhet në formë.
  3.  Shënoni ndonjë të dhënë që mund t’ju ndihmojë në shqyrtimin më të drejtë të kërkesës tuaj.
  4.  Nënshkruani formën dhe vendosni datën.
  5.  Dorëzoni formën në sportelin më të afërt të KESCO-s. Gjatë dorëzimit, zyrtari në sportel do t’ju japë një numër reference, me të cilin dëshmohet se keni bërë kërkesë/ankesë.
  6.  Afati për shqyrtimin e ankesës do të jetë 30 ditë kalendarike mirëpo nuk do të tejkalojë afatin perfundimtar prej 3 muaj nga data e pranimit dhe regjistrimit të ankesës për raste më të ndërlikuara.

E HËNË - E PREMTE

08:30 - 16:30

Shkarko aplikacionin eKesco